ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

 
ประวัติโดยย่อ   โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา ตำบลสมุด
                   อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
                   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ข้อมูลพื้นฐาน          ประกาศจัดตั้ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ตั้ง                       บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสมุด อำเภอปราสาท
                            จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
                            หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 0-4471-2069- หมายเลขโทรสาร 0-4471-2069
พื้นที่โรงเรียน          60 ไร่ 
ปรัชญาโรงเรียน     ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
คติพจน์                  ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
สีประจำโรงเรียน     ชมพู-ขาว (ชมพู แทนความรัก ความสามัคคี ขาว แทนความบริสุทธ์)
อักษรย่อ                ท.ว.ค.
สัญลักษณ์             ศิลา(ความแข็งแกร่ง มั่นคง มุ่งมั่น)
                            ตั้งอยู่บนห่วง 3 ห่วง คือ (ศีล สมาธิ ปัญญา)