สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์                 
                                    ศิลา  (ความแข็งแกร่ง มั่นคง มุ่งมั่น)
                                    ตั้งอยู่บนห่วง 3 ห่วง คือ (ศีล สมาธิ ปัญญา)
สีประจำโรงเรียน         ชมพู-ขาว
            ชมพู แทน  ความรัก ความสามัคคี 
            ขาว แทน   ความบริสุทธ์
อักษรย่อ                   ท.ว.ค.