วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญโรงเรียน         รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ฝักใฝ่คุณธรรม
ปรัชญาโรงเรียน         ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
อัตลักษณ์โรงเรียน      ไปมา-ลาไหว้
คุณธรรมอัตลักษณ์     ความรับผิดชอบ
เอกลักษณ์โรงเรียน     อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คติพจน์                     ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม