พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาวะที่ดี รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
6. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน เป้าประสงค์(Goals) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข