พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาวะที่ดี  รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
6. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
 
เป้าประสงค์(Goals)
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่การเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


กลยุทธ์โรงเรียน (School   Strategy)
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและมีคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์การพัฒนา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความสำนึกรักท้องถิ่น   ความเป็นชาติไทย  และมีทักษะชีวิต  ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่น
7. บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียน