คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.52 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาณโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.16 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารบุคคลโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.33 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารทั่วไปโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.5 KB