ผลงานของโรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
สื่อมัลติมีเดียหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2564
คู่มือการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19
มาตราป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษา
หนังสั้นโรงเรียนสุจริตโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
อบรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วิดีโอนำเสนอองค์กรคุณธรรม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นำเสนอโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร