รางวัลและความภูมิใจ
นวัตกรรม/Best Practice ของสถานศึกษา
ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย