รางวัลและความภูมิใจ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุบุรีรัมย์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2565
นวัตกรรม/Best Practice ของสถานศึกษา
ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน