กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปรารถนา จงกลาง
ครูชำนาญการ