กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ หมายถูก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรพิน ฉายแก้ว
ครูชำนาญการ