กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชนิภา การบรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ภักดี
ครูชำนาญการ

นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉริยา นุราฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาลักษณ์ ไชยศรีษะ
พนักงานราชการ