กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวิตรี ชิงชัย
พนักงานราชการ

นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม
ครูผู้ช่วย