กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ