กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอัจฉราวดี บุญแสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1