กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลย ตาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา ใจกล้า
ครูอัตราจ้าง