กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเฉลย ตาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ใจกล้า
ครูอัตราจ้าง